Det är dags att låta sexorna gå kvar i sina respektive skolor

Vad hände med beslutet om att alla sjätteklassare på Tjörn skulle få gå kvar på sina respektive mellanstadieskolor? undrar de föräldrar som skrivit en insändare om skolsituationen på ön.

ANNONS
|

I september 2018 antog kommunstyrelsen på Tjörn ett beslut om att alla sjätteklassare skulle få gå kvar på sina respektive mellanstadieskolor. Barn och utbildningsförvaltningen inledde det förberedande arbetet, mer tid begärdes, men sedan hände inget mer i frågan. En motion lämnades in i mars i våras, vilken närmast kan beskrivas som en påminnelse i ärendet, och där beskedet var tydligt om att kommunen inte har för avsikt att genomföra det tidigare antagna beslutet.

Huvudskälet till att sexorna åter skulle få gå kvar på sina respektive mellanstadieskolor var kort och gott att skolmiljön på högstadieskolorna helt enkelt vare sig är anpassad eller lämplig för sjätteklassare, och då den tidigare åtgärden var något av en nödlösning som främst motiverades av lokalbrist.

ANNONS

Att upplägget inte har fungerat särskilt väl framgår inte minst av åtskilliga mer eller mindre otrevliga händelser och situationer under senare år, där exempelvis ett betydande antal sjätteklassare på Häggvallskolan har känt en stor otrygghet i mötet med äldre elever, inte vågat lämna klassrum eller fritidslokaler och till och med blivit hemmasittare.

Det finns också åtskilliga vittnesmål om hur sjätteklassare via olika former av påtryckningar har utnyttjats av äldre elever för att exempelvis köpa eller rent av snatta varor, samt langa vejp.

Om man kikar på det fåtal ytterligare kommuner i landet som av olika praktiska eller ekonomiska skäl har flyttat sexor till högstadier (det förefaller saknas exempel där detta gjorts för att främja elevernas undervisning) så har ett flertal flyttat tillbaka sexorna till mellanstadiet så fort detta varit möjligt. Befintliga exempel, tillsammans med kritik från bland annat ett flertal lärare, visar att sexorna hör hemma på mellanstadiet!

Oviljan att ta tag i denna angelägna fråga från såväl politik som förvaltning framgår tydligt av de beslut som tagits av kommunstyrelse och kommunfullmäktige under våren, vilka lutar sig mot en tjänsteskrivelse från Barn- och utbildningsförvaltningen där argumenten är diskutabla i ett flertal avseenden.

Att det var för sent för att genomföra förändringen inför läsåret 2022/2023 när frågan väl återuppväcktes i våras må vara korrekt, men med tanke på att det gått mer än fem år sedan beslut kan man kanske anse att mer borde ha hänt. Lokalfrågan har knappast visat sig vara ett oöverstigligt problem i nuläget, vare sig när det gäller ytor eller förutsättningar och behov för olika elevgrupper.

Vidare lyfts problematik med att omorganisera och balansera personalstyrkan, och till och med uppfyllandet av arbetsmiljöansvaret fram som ett stort problem, med bland annat risk för att förlora lärare (samtidigt framförs personalomsättningen som ett motargument till att sexorna skulle få mer kontinuitet i undervisning och betygsättning om de fick gå kvar). Man kan tycka att det borde finnas kompetens och resurser inom förvaltningen för att hantera en så pass enkel och mindre omfattande omorganisation (i storleksordningen 20 procent av eleverna på Häggvall berörs) på ett bra sätt.

I ett argument om att Häggvallskolan renoverats för knappt 1,3 miljoner kronor för att anpassas till sjätteklassare medger Barn- och utbildningsförvaltningen i stort sett problemen i klartext, citat ”Eleverna vistas i högre utsträckning i sina egna klassrum, vilket i sig innebär minskad rörlighet inne i skolan, vilket i sin tur bidrar till färre konflikter”.

I nuläget har frågan om sjätteklassarna hänvisats till det övergripande arbetet med ny skolstruktur. Detta är en komplex fråga som har utretts ett flertal gånger, samt där politisk oenighet råder, och det kommer oavsett beslut att ta åtskilliga år innan en ny skolstruktur kommer på plats.

Vi anser att det är helt oacceptabelt att våra sjätteklassare fortsatt hålls kvar i denna olämpliga och temporära lösning, och kräver att politiker och ledning inom barn- och utbildning omedelbart inleder arbetet med att verkställa tidigare beslut så att de blivande sexorna kan gå kvar på sina respektive mellanstadieskolor från och med hösten 2024.

Christoffer Widegren, förälder

Maria Espe, förälder

Mikaela Wahlbro, förälder

Bodil Falk, förälder

Torbjörn Blom, förälder

Sabina Diehl, förälder

Lina C, förälder

Terese Johansson, förälder

Linn Heiel, förälder

Maria Ödman, förälder

ANNONS