På fredag är det 8 mars, internationella kvinnodagen. Det är en dag som vi i S-kvinnor Stenungsund vill använda för att belysa och kämpa för jämställdhet mellan könen och för att uppmärksamma och bekämpa mäns våld mot kvinnor, skriver S-kvinnor i Stenungsund.
På fredag är det 8 mars, internationella kvinnodagen. Det är en dag som vi i S-kvinnor Stenungsund vill använda för att belysa och kämpa för jämställdhet mellan könen och för att uppmärksamma och bekämpa mäns våld mot kvinnor, skriver S-kvinnor i Stenungsund. Bild: Johan Nilsson/TT

Kämpar för en värld där kvinnor kan leva utan rädsla och förtryck

På fredag är det 8 mars, internationella kvinnodagen. Det är en dag som vi i S-kvinnor Stenungsund vill använda för att belysa och kämpa för jämställdhet mellan könen och för att uppmärksamma och bekämpa mäns våld mot kvinnor, skriver S-kvinnor i Stenungsund.

ANNONS
|

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt samhällsproblem som påverkar kvinnor över hela världen, även här i Stenungsund. Det innefattar fysiskt, sexuellt och psykiskt våldsamt hot och trakasserier. Det är viktigt att vi gemensamt tar avstånd från denna form av våld och kämpar för att skapa en värld där kvinnor kan leva sina liv utan rädsla och förtryck.

Vi kräver nu åtgärder för att sprida medvetenhet och förändra attityder och beteenden.

Det är också viktigt att understryka att kampen för jämställdhet och mot mäns våld mot kvinnor inte är en fråga som enbart engagerar kvinnor. Det är en kamp som kräver att män och kvinnor arbetar tillsammans för att skapa en värld där alla kan leva i frihet och respekt oavsett kön eller könsidentitet.

ANNONS

Jämställdhet handlar om att skapa lika möjligheter, rättigheter och representation för kvinnor och män i samhället. Tyvärr är mäns våld mot kvinnor ett problem som i hög grad även påverkar jämställdheten.

Mäns våld mot kvinnor är inte bara en fråga om fysiskt våld utan det handlar även om ojämlika maktstrukturer och könsmaktsrelationer i samhället. De normer och förväntningar som omger manlighet och kvinnlighet kan också bidra till våldet.

För att kunna bekämpa mäns våld mot kvinnor och uppnå jämställdhet är det viktigt att:

1. Förändra attityder och normer: Att arbeta för att ändra de traditionella normer och attityder som förstärker könsbaserat våld är nödvändigt. Det handlar om att utmana könsstereotyper och fostra en ny generation som inte accepterar våld som en lösning på problem.

2. Stärka kvinnor ekonomiskt och socialt: Att ge kvinnor ekonomiskt och socialt oberoende är viktigt för att minska risken för att de blir utsatta för våld.

3. Främja medvetenhet och utbildning: Kontinuerlig utbildning och medvetandeskapa mäns våld mot kvinnor är avgörande. Det handlar om att informera om att detta är ett samhällsproblem och att det är oacceptabelt.

4. Stärka rättssystemet: Att säkerställa att de som begår våld mot kvinnor blir rättvist och effektivt straffade. Att förbättra tillgången till rättvisa och stöd för kvinnor som utsätts för våld är också viktigt.

5. Bygga partnerskap: Att förändra normer och eliminera mäns våld mot kvinnor är ett arbete som involverar hela samhället. Olika aktörer i samhället måste samarbeta för att bekämpa våldet.

Genom att aktivt arbeta för att bekämpa mäns våld mot kvinnor kan vi tillsammans skapa ett mer rättvist och jämställt samhälle där alla människor oavsett kön, kan leva i frihet och säkerhet.

Janette Olsson, ledamot i S-kvinnors förbundsstyrelse

Melisa Nilsson, ordförande Socialdemokraterna Stenungsund

Anki Jirblom Carlsson, ordförande S-kvinnor Stenungsund

ANNONS