Nonsens! Kommunen har ingenting med försörjningen av de äldre att göra!

Kommunen borde se pensionärerna som den resurs vi är och räkna med oss pensionärer precis som med alla andra kommuninnevånare oavsett ålder. Det skriver PRO Tjörn angående översiktsplanen från Tjörns kommun.

ANNONS

Uttalande antaget på årsmöte i PRO Tjörn, i Sibräcka bygdegård.

Senaste utskicket till hushållen från Tjörns kommun handlar om Översiktsplanen, som nu är ute på samråd. Där skriver Tjörns kommun att en av utgångspunkterna för Översiktsplanen är att : ” Tjörn har en åldrande befolkning. Det ger en ökad försörjningskvot, alltså att de i arbetsför ålder ska försörja en större andel av befolkningen”.

Detta är totalt nonsens! Kommunen har ingenting med försörjningen av de äldre att göra!

Vi pensionärer har pension, som är uppskjuten lön. Den betalas ut av staten via pensionsmyndigheten och av våra olika tjänstepensionsinstitut, försäkringar och privat sparande. På samtliga våra inkomster betalar vi kommunalskatt precis som de yngre och exakt lika mycket per intjänad hundralapp! Det finns rika och fattiga bland pensionärerna precis som i andra åldersgrupper.

ANNONS

Det är tvärtom en stor tillgång för kommunen att så många som ca 28 % uppnått pensionsåldern, varav många har tid över för att t.ex :

- rycka in där det är brist på personal,

- åta sig förtroendeuppdrag i bl.a. styrelser av olika slag i den civila sektorn. Som: vägföreningar bostadsrättsföreningar Idrottsföreningar, intresseföreningar, kulturföreningar, samlingslokaler, Välgörenhetsföreningar, politiska Parti-föreningar och kommunalpolitiska uppdrag mm.

- Många av dem som startar företag på Tjörn är också personer som vill fortsätta erbjuda sina tjänster och tillvarata sina kompetenser även efter sin pensionering.

Kommunen borde se pensionärerna som den resurs vi är och räkna med oss pensionärer precis som med alla andra kommuninnevånare oavsett ålder och erbjuda alla kommuninnevånare den service och stöd som varje individ har rätt till oavsett ålder. Vi pensionärer har betalt skatt för detta under hela våra liv!

Våra synpunkter på Översiktsplanen i övrigt återkommer vi till under samrådsperioden.

PRO Tjörn, Styrelsen

LÄS MER:Tjörnpartiet har stoppat S storskolor på Tjörn

LÄS MER:undefined

ANNONS