Reglerna för lantbruk är för krångliga

”Ska vi klara av vårt samhällsviktiga uppdrag behövs snabba förändringar som gör verklig skillnad på gårdsnivå”, skriver Anders Halleröd, ordförande för LRF Orust.

ANNONS

Liksom i övriga Europa var 2023 ett besvärligt år för Orusts lantbruksföretag. Inflation, höga räntor och extremväder skapade en perfekt storm. Framtidstro finns men lönsamheten är hårt pressad. Många lantbrukare utkämpar ett flerfrontskrig för att kunna producera den mat vi behöver för vår dagliga konsumtion.

Vi liksom våra kollegor i Europa brottas med en minskad lönsamhet och samtidigt en allt tyngre regelbörda. Det är det bondeprotesterna i Europa handlar om. I Sverige förväntas bonden öka produktionen av mat, samtidigt som klimatavtrycket per måltid ska minska. Det är en viktig uppgift men till viss del orealistisk i och med förutsättningarna att driva lantbruk i Sverige. Ska vi klara av vårt samhällsviktiga uppdrag behövs snabba förändringar som gör verklig skillnad på gårdsnivå. För det krävs politisk handling, och den behövs nu.

ANNONS

En av lantbrukets viktigaste gemensamma strider är den om regelbördan. Regler som berör lantbruket är för krångliga och för många till antalet och därtill kommer en tillämpning som är oförutsebar och leder till oro för att man gjort fel. Regelbördan behöver därför lätta och tillämpningen göras förutsebar.

Så här kan Orust kommun bidra till att stärka jord- och skogsbruket:

• Ha en tät och strukturerad dialog med företagen för en bättre förståelse för deras villkor och behov. Det gör kommunens insatser mer träffsäkra och förtroendeingivande. En bättre dialog kan vara till nytta i kommunens olika myndighetsfunktioner, men även i den kommunala planeringen, när man inrättar ett vattenskyddsområde, upphandlar livsmedel eller när krisberedskapen ska stärkas.

• Gör det enkelt för företagen att göra rätt genom att förbättra service, bemötande och information. Samordna kontroller med andra myndigheter och ta hänsyn till genomförda kontroller vid planering av t.ex. miljötillsynen.

• Håll avgifter för tillsyn och kontroller på lägsta nivå och alltid med en koppling till den handläggningstid som läggs ner. Skicka inte fakturan förrän tillsynen är genomförd.

• Förenkla hanteringen av anmälningsärenden enligt miljöbalken så att endast det som verkligen behövs är med. Det finns många skäl för kommunen att göra det enklare för jord- och skogsbruket. Förutom ökad produktion och tillväxt i lantbruket kan kommunen också räkna in ökad försörjningstrygghet, närproducerad mat, större biologisk mångfald, en socialt och ekonomiskt hållbar landsbygd, ökad sysselsättning och ökade skatteintäkter. Nu behöver vi tillsammans visa handlingskraft för att kunna både minska regelbördan för, öka nyttan av den lokala livsmedelsproduktionen och stärka beredskapen.

Anders Halleröd, Rörvik, ordförande LRF Orust

ANNONS