Tydlighet är bra

Ni ser att det stora sparbetinget om 31,5 milj år 2019, som var ett enormt ingrepp i barn- och utbildning, innebar en minskning med 63 årsarbetare, skriver Marieanne Berndtsson (S).

ANNONS
|

Tydlighet är bra. Bakgrunden är bra att veta. Hur har det varit? Utifrån vad läggs en budget 2024?

Tage Danielsson kloka ord passar bra här:

”Om man vägrar att se bakåt och inte vågar att se framåt då får man se upp”

När budget för år 2024 behandlades i Tjörns kommunfullmäktige 15 juni i år så visades av okänd anledning inte i webbsändningen sifferunderlaget jag hänvisade till i mitt anförande. Det var viktigt att alla fick se det så därför presenterar jag det här:

Antal årsarbetare i barn- och utbildningsförvaltningen (källa: Tjörns kommuns årsredovisning 2022 sid 40):

År 2018, 468 årsarbetare. År 2019 -63. År 2020 -41. År 2021 -18. År 2022 -10. År 2023 i april -10 årsarbetare. Minskning i förhållande till år 2018.

ANNONS

Antal årsarbetare 2019 i: kommunkansliet 64, samhällsbyggnad 66, kultur och Fritid 54.

Det stora sparbetinget om 31,5 miljoner kronor 2019, som var ett enormt ingrepp i Barn- och utbildning, innebar en minskning med 63 årsarbetare. En minskning som var lika stor som om hela kommunkansliet eller samhällsbyggnad eller kultur och fritid och lite till tagits bort. Minskningen har som ni ser hängt i följande år. Man kallar detta för effektivisering!!!

Vad har då hänt 2019–2022? Jo:

Barn/elevantalet har ökat med cirka 200 barn. Dåvarande regering bidrog med stora statsbidrag för att stärka och utveckla skolan.

Skolutveckling, ett ständigt förbättringsarbete som alltid skall ske.

Kunde det genomföras?

Och framför allt hur tror ni att våra barn och vår personal har haft det under dessa år? Lägg också till att inget har hänt när det gäller beslut om/eller förbättring av lokalerna.

Kom ihåg, kommunen har gått med stora överskott senaste 3 åren, sammanlagt 207,2 miljoner.

Vi socialdemokrater, i opposition, har i motioner och interpellationer i fullmäktige, i initiativ i Barn- och utbildningsnämnden och i våra budgetförslag gång på gång påtalat behovet av åtgärder för att förstärka och förbättra förskolan och grundskolan gällande personaltäthet och lokalsituationen.

Vad har hänt med det?

Jo, majoriteten C, L, M, SD och TP har avslagit det eller inte ens varit villiga att ta upp det för diskussion.

På Liberalernas Facebooksida kan man nu läsa:

”Det enda förslaget som vill värna välfärden och använda tidigare års gjorda överskott för att överbrygga det prognostiserade ”svåra” året 2024 är majoritetens förslag”

Tänk vad det kan skilja mellan det som sägs och det som görs…”

Allt talar sitt tydliga språk om vad som majoriteten har gjort för att värna välfärden och rusta Tjörns barn och unga inför framtiden.

Det gläder mig dock att de börjat använda ordet välfärd. De kanske har börjat att lyssna och ser upp också…

Marieanne Berndtsson (S)

Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, Tjörn

ANNONS