Braxfiske för att rena vattnet

20 ton brax ska fiskas upp ur Grindsbyvattnet. Reduktionsfisket av braxen ska förhoppningsvis leda till att den övergödda sjön blir renare och att gädda och gös kommer åter.

ANNONS
|

På ytan ser Grindsbyvattnet på att vara ett välmående vattendrag. Under ytan ser det helt annorlunda ut. Grindsby lider stort av föroreningar. Vattnet är grumligt och en doft av ruttet ägg kommer upp när bottenslammet rörs upp.

– Det är syrefria bottnar som luktar så, säger Andeas Höglind, projektledare vid Orust kommun.

Det är sedan länge känt att övergödningen gjort att vattnet inte mår bra. Det kommer näringsämnen från jordbruksmark och avlopp, men det läcker också från sjöns botten. Ingen vet med exakthet varför det finns så mycket näring i bottenslammet.

Sommaren 2004 var algblomningen i Grindsbyvattnet mycket utbredd. Det gjordes provtagningar som visade på höga halter giftiga ämnen från blågröna alger i vattnet.  2005 gjordes en kartläggning av vattenkvalitén. Då gjordes även provtagningar som visade att delar av bottnen i vattnet helt saknade syre.   

ANNONS

– Vi vill minska tillförseln av näringsämnen, därför har kommunen även gjort en översyn av de privata avloppen och för en dialog med lantbrukare i närheten.

För mycket näringsämnen leder till ökad tillväxt av växtplankton. Då sjöar blir övergödda sker en tillförsel av forsfor. Forsfor gör att de blå grön algerna frodas och vattnet blir grumligare. När vattnet blir grumligare så får växterna under vattnet mindre ljus och kan försvinna helt. Det grumliga vattnet gör även att rovfisken som gäddan och aborren, som jagar med synen, blir utsatt.

Mörten och braxen äter gärna djurplankton och djurplankton i sin tur äter gärna växtplanktion, som är alger. Algerna gynnas därför när rovfisken minskar och sjön blir än mer grumlig. Då får rovfisken ännu svårare att hitta byte och det blir en ond spiral.

– Det har arbetats i flera år med att få en bättre miljö i vattnet. Vi funderade ett tag på att muddra, men det skulle kosta 200 miljoner kronor. Istället ska vi fiska ut braxen och mörten så att gäddan ska få möjlighet att ta plats igen. Gädda är normalt sett högst i näringskedjan, men här har det blivit obalans i ekosystemet.

 Metoden som nu provas är reduktionsfiske. Det är ett intensivt fiske som ska minska bestånden av fisk som livnär sig på djurplankton eller bottendjur, som braxen gör. Om man lyckas minska förekomsten av braxen i en övergödd sjö kan ekosystemet förändras så att vattnet blir klarare och risken för algblomning och syrebrist minskar. På så sätt blir fiskar som bidrar till övergödningen färre och rovfiskar får bättre förutsättningar.

– Det är biomanipulation där vi förskjuter näringskedjan till bättre balans.

Målet är att fiska upp 20 ton brax ur Grindsby. Det låter som en orimligt mängd, men fisken som tas upp kommer till nytta som djurfoder.

– Braxen är matfisk i stora delar av Europa, så bäst vore ju om vi kunde äta upp problemet, men braxen är av tradition ingen matfisk i Sverige.

Tillsammans med 8 fjordar fiskar Orust kommun efter braxen. 8 fjordars Robin Wolf har dragit upp många tusen braxar.

– Ålar, gäddor och abborrar släpper jag i igen, under dessa veckor har jag bara fått upp en enda gädda. Det visar på obalansen som finns här.

Den 10 september ska Robin, Andreas och de övriga i projektet informera om de åtgärder kommunen satt igång i Grindsby. Detta sker vid Ålgård, där projektet med sjögullet finns.

Andreas Höglind är den som tar emot anmälningarna till dagen.

– Vi har sett att intresset för de projekt vi håller på med i området, fisket och skuggningen av sjögull, är stort hos Orustborna, därför håller vi möten dit vi hoppas att intresserade vill komma.

Erika Olofsson

erika.olofsson@lokaltidningensto.se

Visningen sker vid Ålgård

Orust kommun demonstrerar de två pågående insatserna i Grindsbyvattnet vid Ålgård den 10 september.

På grund av coronapandemin sker visningen i förbokade mindre grupper mellan klockan 15:00-18:00.

Förbokning sker till Andreas Höglind, Orust kommun

ANNONS