Arkivfoto
Arkivfoto Bild: lindk

Länsstyrelsen: Verksamheten är inte av angeläget allmänt intresse

Länsstyrelsen hävde beslutet oom strandskyddsdispens för tolv hotellbodar på Dyrön.
– Verksamheten är småskalig och inte av angeläget allmänt intresse, säger Linda Karlsson på länsstyrelsen.

ANNONS

Länsstyrelsen i Västra Götaland upphävde Tjörns kommuns beslut om strandskyddsdispens för tolv hotellbodar i nordhamnen på Dyrön. Enligt Linda Karlsson, som är naturvårdshandläggare på Länsstyrelsen Västra Götaland, är strandskyddslagstiftningen en förbudslagstiftning som ska tillämpas väldigt strikt.

– I det här fallet skulle vi bedöma om de särskilda skälen var uppfyllda. Vi har i vår bedömning ansett att omfattningen av verksamheten skulle vara småskalig och inte bedömt att den var av ett angeläget allmänt intresse, säger hon.

Enligt Linda Karlsson finns strandskyddet är för att skydda den utsatta kusten.

– Syftet med de bestämmelser som finns om landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS, är att stärka landsbygden, men denna möjlighet finns inte längs kusten från Norge till norr om Stockholm eftersom det är för hårt exploaterat.

Även om bodarna hade varit ett angeläget allmänt intresse så hade det behövs en alternativutredning, en utredning om en alternativ placering, enligt Linda Karlsson. Men en sådan utredning saknades i kommunens beslut.

– Men oavsett så är beslutet från första instans bristfälligt. Vi står fast vid att det är en småskalig verksamhet som inte har ett angeläget allmänt intresse, det är så pass begränsat, säger hon.

Hon menar att man inte heller kan se någon nytta för samhället i stort och för Tjörn.

– Man kan inte bara tillgodose en enstaka näringsidkare, man måste dra en gräns om det ger för lite utveckling av ön.

Mannen bakom planerna på tolv hotellbodar – Bengt Lorentzon – säger att han känner sig bestulen på sin egen mark när länsstyrelsen beslutar om strandskydd.

Vad säger du om det?

– I det här fallet har det lagts på strandskydd vid översynen 2014. Den ytan hade inte strandskydd innan översynen. Det är en av platserna som drabbats i samband med den, säger Linda Karlsson.

Hon säger att när man såg över strandskyddet 2014 fick en del områden ett utökat strandskydd men att de flesta fick oförändrat strandskydd. På en del ställen har strandskyddet till och med minskats.

Bengt Lorentzon menar att det inte finns några naturvärden att bevara på grusplanen. Men enligt Linda Karlsson ligger platsen inom det som bedömts som riksintresse för friluftsliv och naturvård, vilket i sig är ett stort område och inte bara gäller den aktuella platsen på Dyrön.

– Dispensprövning inom riksintresse ska vara restriktiv.

Men ser du att det kan bli en konflikt mellan att utveckla en landsbygd och värna strandskyddet?

– Det är klart, men det beror till stor del på att det varit ett högt exploateringstryck. Vår stränder är en begränsad resurs och det ska vi värna genom strandskyddet.

Linda Karlsson säger att kommunerna kan ibland få till samhällsutvecklingen genom detaljplaner.

– Det behöver inte vara ett stopp överallt men det är svårt på mindre öar.

Åker ni ut och tittar innan beslut?

– Vi åker ut när vi ser behov av det men vi har ett bra kartunderlag att titta på även om det inte alltid är tillräckligt.

Nu har Bengt Lorentzon överklagat till mark- och miljödomstolen.

Linda Karlsson vet inte när ärendet kan komma upp men hon säger att domstolen i den absoluta merparten av fall dömer enligt länsstyrelsens linje.

Karina Hansson

karina.hansson@lokaltidningensto.se

ANNONS