Nytt viktigt steg mot Stenungsunds resecentrum

Nu har detaljplanen reviderats och så här kan resecentrumet komma att se ut. Efter det att 87 yttranden inkom förra hösten har förslaget justerats med ett antal åtgärder. Nu finns bland annat breddning av Doterödsvägen och två rondeller på Göteborgsvägen inritade. Berörda har återigen möjlighet att lämna sina synpunkter.

ANNONS

För att ett resecentrum ska kunna anläggas måste en ny detaljplan fram. Hösten 2020 var planen ute på samråd och kommunen fick in många synpunkter. Efter det har planen reviderats och nu har ärendet kommit så långt att det snart är dags för politikerna att fatta ett slutligt beslut.

– Många av de större ändringarna vi gjort sedan samrådet handlar om vägar och infrastruktur. Som exempel har vi breddat Doterödsvägen och gjort en trafiklösning med två rondeller på Göteborgsvägen. En annan ändring som vi är nöjda över är att den planerade gång- och cykeltunneln nu blir bredare och sträcker sig under både järnväg och Göteborgsvägen. Den kommer att binda ihop den östra och västra sidan på ett bra sätt, säger Lisa Bertilsson, projektledare för arbetet med Resecentrum, i ett pressmeddelande.

Kommunstyrelsen var på måndagen positiva till planen och bestämde att den ska ut på granskning. Det innebär att invånare och olika remissinstanser ännu en gång har möjlighet att komma med synpunkter.

– Det känns bra att vi kommit så långt fram med planen och att det blir startskottet för nya centrumet. I kommunstyrelsen var alla positiva till planen. Blir det som de framtagna skisserna så blir det riktigt fint, säger Olof Lundberg (S), kommunstyrelsens ordförande.

Han menar att det är viktigt att hålla tidsplanen, eftersom bygget då kan samordnas med det inplanerade tågstoppet i Brunnsbo på Hisingen, vilket gör att kostnaden kan hållas nere.

– Vi måste komma framåt nu annars missar vi chansen att få till ett resecentrum, för det är inte billigt att stoppa tågtrafiken. Det absolut viktigaste är att vi får ett dubbelspår för bättre trafik. Vi måste också ha ett nytt resecentrum för det vi har är inte anpassat för den typ av kollektivtrafik som krävs i framtiden.

Eftersom ett resecentrum har ett så stort allmänintresse bjuder kommunen även in till informationsmöten, men med pandemianpassat antal platser i kulturhuset Fregatten 7 och 9 december. Mötena begränsas till 80 besökare per tillfälle. Det går också att vara med digitalt via Teams 9 december. Föranmälan via kommunens hemsida krävs för att vara med.

Den som vill tycka till om den reviderade planen måste lämna dessa till kommunen senast den 22 december.

Kommunfullmäktige väntas ta upp ärendet för beslut till våren. Planen är att påbörja bygget av resecentrumet 2024 och det beräknas stå klart året därpå.

Justeringar som gjorts i nya planförslaget

Breddning av Doterödsvägen för att kunna inrymma ett vänstersvängfält till Södra vägen.

Trafiklösning med två cirkulationsplatser på Göteborgsvägen.

Anslutningen till Nordanvindsgatan föreslås behållas och tidigare föreslagen anslutning till Strandvägen tas bort.

Stenunge allé fortsätter förbi Jullen för att kunna trafikförsörja Västanvindsgatan.

Gång- och cykeltunneln sträcker sig under både järnväg och Göteborgsvägen.

Tunneln binder ihop västra och östra sidan och kan även kan användas som skyfallsled vid extrema regnhändelser.

Planförslaget är höjdsatt för att hantera skyfall samt för att kunna möta framtida byggnationer vars marknivå ska anpassas efter stigande havsnivåer.

ANNONS