Att påstå att ÖP styrs av två enskilda politiker är ett flagrant påstående som dessutom är fel

Jan-Olof Göransson kritiserar i en insändare den sittande majoritetens arbete med ny översiktsplan (ÖP) för Orust kommun. Kritiken bygger på en hel del missförstånd och raljanta påståenden som förtjänar att bemötas, skriver Bråkenhielm (S), Arnell (M) och Almroth (L).

ANNONS
|

Svar på insändaren: Måste unga flytta till en mindre landsbygdsfientlig kommun?

Först och främst efterfrågar Göransson en samlad offentlig redogörelse. Göransson kan vara trygg då hela ÖP-processen regleras av plan och bygglagen och föreskriver att kommunen inför nästa lagstadgade skede i processen (granskningsskedet) ska besvara alla inkomna synpunkter och i samband med detta föreslå eventuella relevanta förändringar. Denna samrådsredogörelse kommer alla att kunna ta del av under senhösten 2023.

Det är just denna demokratiska förankringsprocess som de fyra samråd som vi nu genomfört är till för. Och det är glädjande att så många invånare passat på att utnyttja sin röst för att tycka till.

ANNONS

Vi vill också kort bemöta två allvarliga missförstånd som Göransson med flera sprider på olika sätt.

För det första är ÖP ett resultat av tjänstemännens och upphandlad konsults arbete. En ÖP ska förvisso spegla sittande majoritets önskvärda utveckling, men att påstå att den styrs av två enskilda politiker är ett flagrant påstående som dessutom är fel.

Det andra missförståndet är att ingen egentlig bebyggelseutveckling kan ske på landsbygden. Han hänvisar till en minnesanteckning från det styrgruppsmöte som hölls med samtliga politiska partier den 16 maj 2022. Det är inget styrdokument utan en notering under den dialog som hölls. Ingenstans i ÖP finns den angivna procentsatsen (5 %) med och en ÖP kan aldrig styra bebyggelseutvecklingen på en sådan detaljerad nivå.

Vad förvaltningen dock uppfattade som kontentan av dessa politiska diskussioner var att man ganska enigt ställde sig bakom tanken att i första hand inrikta bebyggelseutvecklingen till de fyra tätorterna och en mindre omfattande bebyggelse på landsbygden. Tvärtemot vad Göransson hävdar medger ÖP en fortsatt utveckling av bostäder och verksamheter på stora delar av Orust landsbygd. Men med respekt för orörd natur och jordbrukets förutsättningar.

Därmed bedömer den politiska majoriteten att det fortsatt finns goda förutsättningar för olika typer av boendeutveckling på Orust, för gamla och unga, på landsbygd och i öns tätorter. En utveckling som koncentreras till tätorterna är också billigare sett till samhällsekonomin. Här finns service, vatten och avlopp, kollektivtrafik, skola och äldreomsorg. Vi tror att de flesta medborgare förstår att detta är billigare ur skattekollektivets hänseende än en utbredd och spridd bebyggelse.

Slutligen kan sägas att vi ser att vissa justeringar kommer att behöva göras i liggande förslag. Däribland avståndsrestriktionerna till kollektivtrafik, samt språkliga bearbetningar av förslaget som eliminerar de missförstånd som Göransson (med flera) sprider om motviljan från sittande majoritet att tillåta en bebyggelseutveckling på landsbygden. För oss i den sittande majoriteten är det självklart att jobba för ett Orust där alla kan trivas.

Men till detta återkommer vi som redan nämnts under hösten 2023 när det reviderade granskningsförslaget presenteras. Och även i detta skede kommer alla berörda att kunna tycka till en gång till innan ett färdigt förslag presenteras kommunfullmäktige under våren 2024.

Catharina Bråkenhielm (S)

Anders Arnell (M)

Veronica Almroth (L)

LÄS MER:Vi som bor utanför tätorterna är en belastning

LÄS MER:Vägföreningarnas avgifter kan höjas för tusentals

LÄS MER:Politiker hängs ut som motståndare till landsbygden på Facebook

ANNONS