Påståendet att det är bra för alla att Ucklumskolan läggs ner är provocerande

Förklara detta för en skattebetalande småbarnsföräldrar i Ucklum, om ni lyckas, skriver Roger Andersson.

ANNONS
|

Replik på ”Vi förtroendevalda måste hålla ihop helheten”.

Hej Maria Renfors!

Ucklumskolan Stenungsund.
Ucklumskolan Stenungsund. Bild: Annika Sahlin Ottosson

Trevligt att få gå i svaromål så att alla röstberättigade i Stenungsund kan läsa vår inlägg. Jag har jobbat nära kommunen i över 30 år, med Bo Pettersson och Ove Andersson med flera. Mitt bolag har bland annat byggt LSS-boende i Hallerna, förskolor med mera. Idag äger bolaget Pressargården i Hallerna.

Kommunens ekonomi är stark och har gått mycket bra under många år, och även under 2023 med högre räntor etcetera. Att säga något annat är allvarligt felaktigt.

Eget kapital är inte pengar på banken, helt rätt. Det är kommunens alla tillgångar (till bokfört värde) minskat med samtliga skulder. Egna kapitalet är på 715,6 milj kr. Många tillgångar är bokförda lägre än till verkligt värde, vilket då ger än mer eget kapital och högre soliditet.

ANNONS

Resultatet är alla intäkter minus alla kostnader som blir ett plus om 69,9 milj för kommunen. Vissa kostnader som tas upp kostar ingen likviditet, såsom avskrivningar.

Kassaflödet är en analys över hur mycket likviditet eller ”pengar på banken” som genererats under året. Vid årets början fanns 103,6 milj kr och vid årets slut 104,4 milj kr, detta trots högre räntor och resecentrums kostnader. Således ett bättre utfall med ”pengar på banken” än vad resultatet ovan visar, detta med hela 33,7 milj kr.

Jag noterar vidare i årsredovisningen att verksamhet skola-utbildning har klarat sig bättre än budget med drygt 5 milj kr. Detta trots att Ucklumskolan belastat ekonomin under året. Lyckas er nedläggning av skolan får verksamheten sannolikt större överskott mot sin budget kommande år.

Men som jag sagt tidigare, då hamnar dessa kostnader på andra konton i kommunen. Således ingen vinst för kommunens ekonomi i sin helhet.

Att som ni gör gällande (i en annons) tillsammans med S att det är bra för alla invånare i kommunen att Ucklumskolan läggs ner är ett allvarligt felaktigt påstående som är mycket provocerande.

Förklara detta för en skattebetalande småbarnsföräldrar i Ucklum, om ni lyckas.

Rösta rätt 9 juni!

Roger Andersson

ANNONS