Utan fungerande infrastruktur stannar Bohuslän

Infrastrukturen i Västra Götaland är eftersatt, även när E6 är återställd, skriver liberalerna Lisbeth Svensson och Lars Tysklind.

ANNONS
|

Replik på Infrastrukturen i ”Bohuslän måste förbättras”.

För att Bohuslän och Västra Götaland fortsatt ska vara en motor i svensk tillväxt behövs en politik som syftar till utveckling, tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Nya nationella infrastruktursatsningar krävs. I detta har Själin, Axelsson och Olsson från Unionen (11/4) viktiga poänger.

Det stora jordskredet som förstörde E6:an, i höjd med Stenungsund, var en extraordinär händelse med omfattande påverkan på Västra Götalandsregionen. I ett nationellt perspektiv är E6 en av Sveriges viktigaste vägar och binder samman storstadsregioner Oslo, Göteborg och Öresund. En stor del av trafiken på vägen utgörs av lastbilstransporter, inte minst till och från Göteborgs hamn. Motorvägen utgör även Norges viktigaste väg till Europa. I det lokala perspektivet, för alla oss som bor och verkar i Bohuslän, är det vår pulsåder.

ANNONS

Regeringens besked om att föreslå en miljard kronor till Trafikverket för återuppbyggnaden av E6 i Stenungsund är ett välkommet och viktigt besked. Medlen gör att underhåll av infrastruktur i andra delar i landet kan utföras enligt plan.

Infrastrukturen i Västra Götaland är eftersatt, även när E6 är återställd. Jordskredet och händelsen i Stenungsund visar samtidigt att det behövs ett fortsatt förebyggande arbete kring skredrisker i länet, inte minst i Bohuslän. Vi vill att regionen ska ha ett säkert och modernt vägnät. För många är bilen en förutsättning och helt avgörande för att kunna ta sig mellan boende och arbete. För att snabba upp elektrifieringen av transportsystemet i Västra Götaland behöver även utbyggnaden av publik laddinfrastruktur för både tunga och lätta fordon fortsätta.

En annan viktig fråga för Bohuslän är järnvägen mellan Göteborg och Oslo som behöver byggas ut till dubbelspår på hela sträckan. I gränsregionen Sverige–Norge ska människor kunna välja att bo och verka på bägge sidor gränsen.

Merparten av den svenska och nordiska exporten och importen går via hamnar på Västkusten, som Göteborgs hamn och hamnen i Uddevalla. För att fler transporter kan ske via sjöfart behöver hamnar, slussar, farleder och lastsystem i vår region moderniseras.

Runt om i Västra Götaland sker just nu flera företagsetableringar och viktiga framtidsinvesteringar som skapar tillväxt och jobb. Dessa satsningar behöver mötas att nya nationella satsningar. Från Liberalerna är vi även öppna för att överväga olika finansieringsalternativ för att öka tempot i utbyggnaden av infrastruktur.

Lisbeth Svensson (L)

Ersättare i infrastruktur- och kollektivtrafiknämnden

Lars Tysklind (L)

Ledamot i regionfullmäktige

ANNONS