Vad har (S) emot att skattepengar används på bästa sätt?

Vår uppfattning är att behörig pedagogisk personal är den enskilt största faktorn till om våra elever når gymnasiebehörighet eller ej, skriver Gunnemar Olsson (L).

ANNONS
|

Svar på insändaren ”Vad har Tjörns majoritet mot barn med särskilda behov?”

Elever har rätt till skolskjuts om de uppfyller vissa kriterier. En del elever behöver specialtransport då de av olika skäl inte klarar av bussåkning. Här finns ett stort spektrum av elever, allt från gravt funktionshindrade i ena ändan av skalan, till elever med en tillfälligt gipsad fot i den andra. Specialtransporten är som regel taxi och oftast kommer denna taxi från Göteborg eller Uddevalla. När transporten inte får med sig den tänkta resenären får kommunen förutom att betala för resan även betala en avgift på 200 kronor. Varje gång transporten inte får med sig någon resenär förs även statistik över anledningen till detta. I den statistiken finns ett tiotal anledningar till så kallad ”bomresa” där de flesta har med elevens fysiska eller psykiska status att göra att göra. Dessa anledningar ligger INTE till grund för den avgift som föreslås. Det vi vill uppnå med avgiften så som den nu är utformad är att när vårdnadshavaren i förväg vet att ingen transport behövs så ska den avbeställas. Inga taxibilar ska i onödan komma till tomma hus eller lägenheter.

ANNONS

Majoriteten i barn- och utbildningsnämnden har i de fem år som jag varit ordförande prioriterat att de pengar som finns budgetramen i så hög grad som möjligt gått till utbildning, det vill säga personal. Vår uppfattning är att behörig pedagogisk personal är den enskilt största faktorn till om våra elever når gymnasiebehörighet eller ej. Tyvärr delas inte denna syn av oppositionen som helhet och (S) i synnerhet som till exempel vid senaste nämndmötet den 23 november reserverade sig mot förslaget till detaljbudget (användningen av budgetramen) med motiveringen att skolan fått för mycket pengar.

(S) skriver i sin insändare att man vill ha en del saker utredda men att utreda konsekvenser för familjer som ej berörs av förslaget är också en form av slöseri. Administrationens arbetstid bör i första hand ägnas åt att fler elever ska nå målen. Jag förstår att (S) genom att avsiktligt eller oavsiktligt misstolka eller inte ens försöka förstå förslaget försöker ta lite sympatipoäng men jag tror väljare i allmänhet genomskådar detta.

Gunnemar Olsson (L)

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden på Tjörn

ANNONS