Det ankommer beslutsfattare att läsa in sig på handlingar

Dock så är det förvånande att Miljöpartiet som anser sig ska värna om miljön, här står upp för exploatören. Projektområdet saknar vägar. Här finns fornminnen. Här vill exploatören dra en väg rakt igenom skogen, över sumpskogar som är vitala för klimatet, skriver Martin Telinius, statsvetare.

ANNONS

Replik på insändaren: Att kommuninvånarna engagerar sig politiskt är bra.

Att kommuninvånare engagerar sig politiskt är oerhört bra. På detta sätt håller vi demokratin levande. I denna sak håller jag helt med Lövgren. När det gäller hans inlägg om vindkraften i Rämma och då främst den MKB han presenterade under KF mötet så finns det flera frågetecken.

Det första är, var fanns sakägarnas yttranden? Lövgrens partikollega uttryckte oro för att handlingarna som skulle funnits på kommunstyrelsens bord och enligt kommunen skulle varit diarieförda, inte fanns där. Förvaltningslagen § 23 är tydlig på punkten att ett ärende ska utredas enligt dess beskaffenhet. När man då fattar beslut utan sakägarna så blir det oerhört problematiskt. KS fattade då beslut enbart på en part, exploatören, det vill säga Tekniska Verkens MKB (miljökonsekvensbeskrivning). Ur en demokratisk synvinkel är detta oroväckande.

ANNONS

Vidare anser Lövgren att MKB:n förefaller vara välskriven och det är den på flera punkter. Dock så är det förvånande att Miljöpartiet som anser sig ska värna om miljön, här står upp för exploatören. Projektområdet saknar vägar. Här finns fornminnen. Här vill exploatören dra en väg rakt igenom skogen, över sumpskogar som är vitala för klimatet. Som om detta inte vore nog så borde Lövgren ha koll på kommunens vindbruksplan som säger att Rämma är kuperad terräng med våtmarker, berg och skog. MKB:n säger att den är flack. Vilket gäller?

MKB:n använder också en beräkningsmodell för buller, Nord2000. Den säger Naturvårdsverket ska användas med stor försiktighet i kuperad terräng. Det kan man läsa om man analyserar verkets egen skrift om vindkraft. Innebär detta då att man förstör miljön? För de som bor i området så innebär det ett ja. Man kommer schakta bort ett område stor som en fotbollsplan bara för fundamentet av betong. Man kommer riskera lekområdet för havsöring genom vägdragning. Slutligen kommer boende i området få se och höra vindkraften i 35 år framåt.

Det ankommer beslutsfattare att läsa in sig på handlingar. I det här fallet är det uppenbart att det inte har gjorts tillräckligt.

Martin Telinius, statsvetare

LÄS MER:Svag politik samt tjänstemannastyre i Stenungsunds kommun

LÄS MER:Trots protester och politisk oenighet – Ja till vindkraft i Rämma

LÄS MER:Självskadebeteende inom (S/M) i Stenungsunds politik

ANNONS